Make your own free website on Tripod.com

Tahukah kamu ??

Kitab-kitab dalam Alkitab
edisi Indonesia dan Inggris

Perjanjian Lama (Old Testament)

 1. Kejadian (Genesis)
 2. Keluaran (Exodus)
 3. Imamat (Leviticus)
 4. Bilangan (Numbers)
 5. Ulangan (Deuteronomy)
 6. Yosua (Joshua)
 7. Hakim-hakim (Judges)
 8. Rut (Ruth)
 9. 1 & 2 Samuel ( 1 & 2 Samuel)
 10. 1 & 2 Raja-raja (1 & 2 Kings)
 11. 1 & 2 Tawarikh (1 & 2 Chronicles)
 12. Ezra (Ezra)
 13. Nehemia (Nehemiah)
 14. Ester (Esther)
 15. Ayub (Job)
 16. Mazmur (Psalms)
 17. Amsal (Proverbs)
 18. Pengkhotbah (Ecclesiastes)
 19. Kidung Agung (Song of Songs)
 20. Yesaya (Isaiah)
 21. Yeremia (Jeremiah)
 22. Ratapan (Lamentations)
 23. Yehezkiel (Ezekiel)
 24. Daniel (Daniel)
 25. Hosea (Hosea)
 26. Yoel (Joel)
 27. Amos (Amos)
 28. Obaja (Obadiah)
 29. Yunus (Jonah)
 30. Mikha (Micah)
 31. Nahum (Nahum)
 32. Habakuk (Habakkuk)
 33. Zefanya (Zephaniah)
 34. Hagai (Haggai)
 35. Zakharia (Zechariah)
 36. Maleakhi (Malachi)

Perjanjian Baru (New Testament)

 1. Matius (Matthew)
 2. Markus (Mark)
 3. Lukas (Luke)
 4. Yohanes (John)
 5. Kisah Para Rasul (Acts)
 6. Roma (Romans)
 7. 1 & 2 Korintus ( 1 & 2 Corinthians)
 8. Galatia (Galatians)
 9. Efesus (Ephesians)
 10. Filipi (Philippians)
 11. Kolose (Collosians)
 12. 1 & 2 Tesalonika ( 1 & 2 Tessalonians)
 13. 1 & 2 Timotius (1 & 2 Timothy)
 14. Titus (Titus)
 15. Filemon (Philemon)
 16. Ibrani (Hebrews)
 17. Yakobus (James)
 18. 1 & 2 Petrus (1 & 2 Peter)
 19. 1,2 & 3 Yohanes (1,2 & 3 John)
 20. Yudas (Jude)
 21. Wahyu (Revelation)